โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน "ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) : ห้องสมุดอาเซียนถนัด คอมันตร์ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ" สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันจันทร์ที่ 4 และวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 146

แชร์ข้อมูล ::