โครงการอบรมและสัมมนาฯ


 

โครงการอบรมและสัมมนาฯ


โครงการอบรมและสัมมนา เรื่อง หลักวิชาชีพนักกฎหมายในกระบวนยุติธรรมทางอาญาของไทย 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์