ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา 1/2562


 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา 1/2562


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ ผู้อำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสรุปจำนวนนักศึกษาระดับปัณฑิตศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 แนวทางการปฏิบัติในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ / การต้นคว้าอิสระ (บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) เสนอรายงานผลติดตามนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 ให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปี และโดยพิจารณา 2 หลักสูตร 1. พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 2.พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา และรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ มาเป็นกรรมการผู้ทางคุณวุฒิ ในการพิจารณาหลักสูตรต่อไป


แหล่งที่มา ::

จำนวนผู้เข้าชม :: 239

แชร์ข้อมูล ::