โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 19 และเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เวลา 08.00 - 16.30 น.


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 159

แชร์ข้อมูล ::