อบรมการใช้ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์


 

อบรมการใช้ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์


ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย (MIS) และงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันปรับปรุงระบบการจองห้องประชุมออนไลน์  เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการจองห้องประชุมของมหาวิทยาลัยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 11


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 86

แชร์ข้อมูล ::