ขอเชิญสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ


 

ขอเชิญสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ


ขอเชิญสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 12 ตุลาคม 2560(ในวัน เวลาราชการ) ณ กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักงานอธิการบดี


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th