การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์


 

การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรฺ์และสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.00 - 12.00 น.อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์