Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

การพัฒนาแผนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับทุนอุดหนุน


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

เพื่อพัฒนาแผนงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอบแห้งแบบโรงเรีอนด้วยน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และเตาชีวมวลเป็นความร้อนเสริมสำหรับแปรรูปอาหารเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ในวันที่ 26 ตุลาคม – 1-2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ, ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8 และห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13  


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 231

แชร์ข้อมูล ::