Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2561” ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดงาน

ในงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.นวลระหงเทพวิวัฒน์จิต อาจารย์ธิติมา เกตุแก้ว อาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร   อาจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง  อาจารย์วงจันทร์  นุ่นคง   อาจารย์กิติยา  โต๊ะทอง   อาจารย์วิลาสินี ปานนิล  และอาจารย์เมธาวี อุตตสุรดี  นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยภายในงานนิทรรศการ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ฟักข้าวผสมน้ำสับปะรด และผลิตภัณฑ์วุ้นเจลาตินสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, การสังเคราะห์เซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับ การตรวจวัดไอออนโลหะทรานซิชัน กลุ่มวิชาเคมี, แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   และการบริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับชาวไทยมุสลิมช่องว่างแห่งระบบบริการสาธารณสุขไทย


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 574

แชร์ข้อมูล ::