มรธ. เข้าพบรองเจ้าอาวาสวัดจากแดง


 

มรธ. เข้าพบรองเจ้าอาวาสวัดจากแดง


อาจารย์ภัทรพล  พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าพบ พระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เพื่อดำเนินงานติดตามหลังจากที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับวัดจากแดง โดยได้ความดังรายละเอียดต่อไปนี้  1) วัดจากแดงมีความพร้อมที่อบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ในเรื่องของการจัดการ ขยะประเภทรูปแบบต่างๆ โดยใช้แนวทางพุทธศาสนาในการอบรม ซึ่งสามารถรองรับการอบรมได้คราวละไม่เกิน 20 คน ต่อ 1 รุ่น และใช้เวลาอบรม รุ่นละ 4 ครั้งๆ ละ 8 ชั่วโมง (เช้าบรรยาย – บ่ายปฏิบัติ) 2) ภิกษุมีความต้องการเพิ่มพูลทักษะความรู้ในวิชาชีพครู เน้นในเรื่องของการถ่ายทอด เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าอบรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆให้ทันต่อยุคสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัย จะได้นำข้อเสนอนี้ดำเนินการต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 402

แชร์ข้อมูล ::