โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาชีพราชการ" สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์