โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาชีพราชการ" ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เและวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์