การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2565


การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2565

“การวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงานบุคคลภายนอก 3,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงานบุคคลภายใน 2,500 บาท
ผู้นำเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ 3,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 800 บาท

สาขาที่เปิดรับ
- การศึกษา (Educational)
- วิทยาการจัดการ (Management Science)
- งานสร้างสรรค์ (Applied Arts)
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Science)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

กำหนดการ
ภายใน 30 มิถุนายน 2565  -  เปิดรับบทความงานวิจัยภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ และงานสร้างสรรค์
22 กรกฎาคม 2565 -  แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความปรับปรุงแก้ไข
5 สิงหาคม 2565 -  วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
15 สิงหาคม 2565 -  ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการนำเสนอผลงาน
26 สิงหาคม 2565 -  การประชุมวิชาการ

หมายเหตุ บทความที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาบทความในระดับดีเด่น จะได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี TCI กลุ่ม 2

การลงทะเบียน
ลงทะเบียนเพื่อส่งบทความตามแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://research.dru.ac.th/conference
หมายเหตุ ทั้งนี้เมื่อโอนเงินแล้วผู้จัดงานจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารดาวน์โหลด

1.รายละเอียดโครงการ-ประชุมระดับชาติ2565.pdf

2.คู่มือประชุมวิชาการ-ประชุมระดับชาติ2565.doc

3.รูปแบบบทสังเคราะห์งานสร้างสรรค์ 2565.pdf

4.การส่งบทความงานสร้างสรรค์ 2565.pdf

5.รูปแบบการอ้างอิง.pdf

6.ฟอร์ม-บทความภาษาไทย-ประชุมระดับชาติ2565.doc

7.ฟอร์ม-บทความภาษาอังกฤษ-ประชุมระดับชาติ2565.doc


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 408

แชร์ข้อมูล ::