ร่วมกันร้องเพลงชาติ ในวันธงชาติไทย


 

ร่วมกันร้องเพลงชาติ ในวันธงชาติไทย


28 กันยายน 2561
เชิญชวน ร่วมกันร้องเพลงชาติ 
ในวันธงชาติไทย เวลา 7.45 น.
ลานหน้าห้องประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม