ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 418

แชร์ข้อมูล ::