การประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ มอบคำสั่งคณะกรรมการ, สำรวจข้อมูลศักยภาพหลักสูตร, การทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ, รายงาน SDGs ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, การอบรม AUN-QA : รู้ก่อนใช้จะได้ประโยชน์จริง, การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 63

แชร์ข้อมูล ::