ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร (ประธานกรรมการ) ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ (กรรมการ) รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ (กรรมการ)  ผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ (กรรมการ) และ รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสำนัก  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 55

แชร์ข้อมูล ::