SCIDRU ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2565


เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ในการนี้ได้มีการจัดการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะฯ  และมอบเกียรติบัตรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งจนครบวาระ ให้กับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตร ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 58

แชร์ข้อมูล ::