วจก.จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิเทศฯ ครั้งที่2


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ครั้งที่2 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.เอกธิดา เสริมทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณรัตน์มณี กังวาลไกล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณบุปผาวัลย์ ศิริสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 73

แชร์ข้อมูล ::