มรธ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-แนวทางในการจัดการเรียนการสอนฯ ฉบับ 5


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา (กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 64

แชร์ข้อมูล ::