อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐาน


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานสำหรับการทำงาน" โดยมี อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท การบัญชีไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ไดนามิค โค้ชชิ่ง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาบัญชีและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมทั้งในระบบ Online และ Onsite (ตามมาตรการควบคุมโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด) ได้เพิ่มความรู้ความสามารถในการทำงานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือให้สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท Worksheet อย่าง Excel ในการทำงาน ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ซึ่งช่วยให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 72

แชร์ข้อมูล ::