SCIDRU ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564(อิเล็กทรอนิกส์)


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (อิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี  กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวบรรยายในที่ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี  อาคาร 1 ชั้น 7


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 35

แชร์ข้อมูล ::