ประกาศ นักศึกษา 2560 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้ว


 

ประกาศ นักศึกษา 2560 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้ว


ประกาศ นักศึกษา 2560 ทุกภาคสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยมีวิธีดังนี้

Link :  https://www.youtube.com/watch?v=clkOB9wyK7M

Username : รหัสนักศึกษา

Password : รหัสประจำตัวประชาชน


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th