Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

มส. จัดโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนแขวงอรุณอัมรินทร์ (U2T)


เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับU2T แขวงบางด้วน อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม และอาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชนแขวงบางด้วน เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนที่น่าอยู่และเข้มแข็ง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดีกล่าวเปิดโครงการ ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(ชุมชนวังหว้า) และโรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช ระยอง


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 44

แชร์ข้อมูล ::