โครงการเสวนาวิชาการ ITAมหาวิทยาลัย:แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา


 

โครงการเสวนาวิชาการ ITAมหาวิทยาลัย:แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสวนาวิชาการ ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกันพัฒนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิทยากร ดังนี้ ดร.ภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ดร.สิริวิท อิสโร คณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 2564 กลุ่ม 10 สถาบันอุดมศึกษา นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายเอกรัฐ ศรศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี  ผู้ดำเนินรายการโดย นายบุญญภัทร์ ชูเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 49

แชร์ข้อมูล ::