การพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


 

การพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2564  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 531 อาคาร 5 ชั้น 3 ผ่านระบบ online  GoogleMeet   โดยได้รับเกรียติจาก  คุณสุดารัตน์  ปสันธนาทร เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 91

แชร์ข้อมูล ::