โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564


 

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทั้ง 4 คณะและกองพัฒนานักศึกษา โดยมีตัวแทนผู้บริหารและนักศึกษาของแต่หละคณะเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ณ โรงอาหารอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยแบ่งการถวายต้นเทียนออกเป็นลำดับการดังนี้

เวลา 09.00 น.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายวัดบุปผาราม วรวิหาร พระกิตติวิมลเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เวลา 10.00 น.คณะวิทยาการจัดการถวายวัดประดิษฐาราม พระครูปริยัติวรานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์

เวลา 13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถวายวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระมหาสมชาย ปภัสสโร (ดร.)พระธรรมกถึกวัดประยุรฯ

เวลา14.00 น. คณะครุศาสตร์ ถวายวัดทองนพคุณ วรวิหาร พระมหาเรวัตร อาวุธปัญโญ เลขานุการวัดทองนพคุณ

เวลา 15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายวัดระฆังโฆสิตาราม พระครูพิพิธวรกิจจาทร ผจล. วัดระฆังโฆสิตารามและเลขานุการเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย

ทั้งนี้การจัดพิธีเป็นไปตามมาตรการป้องกัน COVID 19 จำกัดผู้เข้าร่วมของพิธีแต่หละคณะไม่เกิน 5 ท่าน ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย โดยทำการเปลี่ยนและถวายอาสนะ​พระให้แด่พระสงฆ์ของแต่หละวัดและมีการทำความสะอาดด้วยการพ่นฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 130

แชร์ข้อมูล ::