อบรมการทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3


 

อบรมการทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 3 เพื่อจัดประชุมทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564  และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จ่าย การปฏิบัติตามสัญญารับทุน และการปฏิบัติตามกลุ่มตรวจสอบภายใน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รูปแบบออนไลน์


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 18

แชร์ข้อมูล ::