โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 295

แชร์ข้อมูล ::