อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ ThaiJo 2.0


 

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ ThaiJo 2.0


เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 สำหรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดทำข้อมูลระบบวารสารระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8 ผ่านระบบ google meet


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 17

แชร์ข้อมูล ::