SCIDRU เตรียมความพร้อมนักศึกษา.ใหม่ 2564 วิทยาการคอมพิวเตอร์


 

SCIDRU เตรียมความพร้อมนักศึกษา.ใหม่ 2564 วิทยาการคอมพิวเตอร์


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเป็นการจัดอบรมผ่านระบบแบบออนไลน์เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย “การลงทะเบียน การตัดเกรด การขอลาพักการศึกษา การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา” วิทยากรโดยอาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร เรื่อง “การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” วิทยากรโดยอาจารย์ลักษณา รมยสมิต เรื่อง “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” วิทยากรโดยอาจารย์ภูกิจ คงเปี่ยม เรื่อง “การแนะแนวการศึกษา ทุนการศึกษา การกู้ กยศ. และ การผ่อนผันทหาร” วิทยากรโดยอาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ
  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 48

แชร์ข้อมูล ::