ประชุมผ่านระบบทางไกลคณะทำงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก


 

ประชุมผ่านระบบทางไกลคณะทำงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมผ่านระบบทางไกลคณะทำงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีการหารือการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และการส่งรายการหลักฐาน ทั้งนี้ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งแบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบแนวทางการประเมินฯ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 20

แชร์ข้อมูล ::