SCIDRUจัดการตรวจประกันคุณภาพรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา2563


 

SCIDRUจัดการตรวจประกันคุณภาพรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา2563


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจประกันคุณภาพรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานกรรมการ รศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ กรรมการ ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล กรรมการและเลขานุการ และผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี ผู้สังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 40

แชร์ข้อมูล ::