อภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564


 

อภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่ออภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยดีเด่น และเพื่อพิจารณาเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.ศิริชัย  เทพา รศ.ศิริจันทร์  ศิริปทุมมานันท์ รศ.ดร.โกศล  มีคุณ ผศ.ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล  ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 81

แชร์ข้อมูล ::