สถาบันวิจัยและพัฒนา วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 (SAR 21) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ รวมถึงให้กรรมการดำเนินงานและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมมือกันจัดทำรายงานการประเมินตนเองพร้อมร่วมกันวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 21 (SAR 21) และเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง สำหรับรองรับการประเมินภายในของ มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8  เวลา 8.30 – 16.30 น.


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 91

แชร์ข้อมูล ::