พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ อว. ส่วนหน้า


 

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ อว. ส่วนหน้า


เมื่อวีนที่ 24 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดสมุทรปราการ (อว.ส่วนหน้า) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยมี อ.วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมมือกันดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ในระดับจังหวัด พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด เน้นการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 56

แชร์ข้อมูล ::