ประชุมคณะกรรมการการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัด


 

ประชุมคณะกรรมการการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัด


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม มีสาระสำคัญจากการประชุมดังนี้ วาระเพื่อพิจารณา 1. จัดทำการประเมินตนเองเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2. จัดทำแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ 3. จัดทำแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 66

แชร์ข้อมูล ::