SCIDRU สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ


 

SCIDRU สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) กัลยา แสงเรือง ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ กรรมการ และอาจารย์ศศิอาภา บุญคง กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องคลินิกวิชาการ อาคาร 1  ชั้น 7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 52

แชร์ข้อมูล ::