มรธ.ร่วมอภิปรายโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ จ.สมุทรปราการ


 

มรธ.ร่วมอภิปรายโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ จ.สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัย และรองอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมการอภิปรายแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจิรญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 53

แชร์ข้อมูล ::