ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19


 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19


มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
1 จัดการเรียนการสอน การสอบแบบออนไลน์
2 บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 1 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้หัวหน้างานสั่งให้บุคลากรมาปฏิบัติงานได้
3 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน
4 ให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากจำเป็นให้ทำบันทึกขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย
5 ให้บุคลากร และนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยกำหนด


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 263

แชร์ข้อมูล ::