ประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


 

ประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินงานจากคณะทั้ง 4 คณะและกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 55

แชร์ข้อมูล ::