อธิการบดีประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในมรธ.


 

อธิการบดีประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในมรธ.


ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เพื่อแสดงถึงคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารมหาวิทยาลัยอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการประชุมต่าง ๆ และช่องทางโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ดังคำกล่าวที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไร้อคติในการปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม”

 

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 150

แชร์ข้อมูล ::