มรธ. ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตำบลคลองด่าน


 

มรธ. ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตำบลคลองด่าน


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อ.ภัทรพล พรหมมัญ และ อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ เทศบาลตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการบริการวิชาการในเขตพื้นที่ตำบลคลองด่าน เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลตำบลคลองด่าน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 116

แชร์ข้อมูล ::