วจก. จัดอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


 

วจก. จัดอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงินบัญชี พัสดุ และการเสริมเสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความชื่อสัตย์สุจริต คุณภาพของการสื่อสาร และการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงาน ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เริ่มตั้งแต่การมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัย โดยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเน้นเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ดังคำกล่าวที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไร้อคติในการปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีจิตสำนักเพื่อส่วนรวม” นอกจากนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันยังมีการเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการ NO Gift Policy มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นให้ืบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการอบรมครั้งนี้ ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา และอาจารย์เฉลิมศักดิ์ ละม้ายแข เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของกฏหมาย สำหรับงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละตำแหน่งงาน และผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อนำปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมความสามัคคีและทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรอีกด้วย ณ เทวัญ ดาราบีช วิลล่า กุยบุรี 

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 389

แชร์ข้อมูล ::