มส. จัดโครงการ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (U2T)


 

มส. จัดโครงการ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (U2T)


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 อาจารย์กฤติกา ชูผล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง และอาจารย์ผู้ดูแลแขวงวัดกัลยาณ์ พร้อมทั้งผู้รับจ้างงานแขวงวัดกัลยาณ์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ : ชุมชนรู้เท่าทันโรคในเขตพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ร่วมโครงการ ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนกุฎีขาว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 68

แชร์ข้อมูล ::