การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2


 

การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2


      เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2 เพื่อจัดประชุมทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ2564 และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จ่าย การปฏิบัติตามสัญญารับทุน และการปฏิบัติตามกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้มุ่งเน้นเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส่ ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยโครงการนี้มีวิทยากรบรรยายความรู้ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย ปี 2564

2. นายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ ชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

3. นางสาวเอื้อมพร  บ่อทอง  กลุ่มงานกฎหมายและวินัย ชี้แจงการดำเนินโครงการวิจัยตามสัญญา

ณ ห้อง 2122 - 2124  อาคาร 2 ชั้น 12


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 17

แชร์ข้อมูล ::