มรธ.จัดมุมเผยแพร่คุณธรรม-ความโปร่งใส ป้องกันทุจริต


 

มรธ.จัดมุมเผยแพร่คุณธรรม-ความโปร่งใส ป้องกันทุจริต


งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำมุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้บุคลากรมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และบุคคลภายนอกเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต โดยมุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีการวางแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 13

แชร์ข้อมูล ::