วจก. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน


 

วจก. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยมีอาจารย์ประภากมล พลธี เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 244

แชร์ข้อมูล ::