scidru อบรมเยาวชนชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีฯ


 

scidru อบรมเยาวชนชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีฯ


ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชน  ชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” เพื่อให้ผู้นำนักศึกษารู้จักหน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความปรองดอง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 85

แชร์ข้อมูล ::