มรธ.สป.ลงพื้นที่ตำบลคลองสวน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ


 

มรธ.สป.ลงพื้นที่ตำบลคลองสวน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้คำปรึกษาผู้รับจ้างเหมาบริการ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T พร้อมจัดโครงการสัมมนาการทบทวนกิจกรรมเฉพาะพื้นที่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองสวน และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณากิจกรรมและให้ความเห็นตามกรอบการดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สถานภาพตำบลและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ สามารถนำผลที่ได้ไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 86

แชร์ข้อมูล ::